SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WROCŁAW - POŁUDNIE
53 - 335 Wrocław ul. Trwała 7

:: Godziny Pracy

    Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe powstała w wyniku podziału Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mocą uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Członków Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 28 grudnia 1990 r. przejmując z mocy prawa około 2/3 zasobów Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( założonej 4 października 1946 r.) Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Rejestrowy z dnia 4 października 1994 r.Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe została wpisana do rejestru spółdzielni Ns. Rej. S 902 (aktualnie KRS 0000041710).

    Działalność gospodarczą Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe podjęła z dniem 1 lipca 1995 r. - zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław - Południe z dnia 14 marca 1995. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest (zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności - PKD)
  • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
  • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
  • zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • wynajem nieruchomości na własny rachunek.
Liczba członków Spółdzielni ogółem (wg stanu na dzień 09.05.2016 r.) wynosi 8 977 w tym : członków zamieszkałych 8 214

    Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław - Południe, wraz z odrębną własnością organizacyjnie podzielone na 4 osiedla: Osiedle I" Anna", Osiedle II "Dorota - Barbara", Osiedle III "Huby" i Osiedle IV "Gaj". to:
  • 104 budynki mieszkalne
  • 18 budynków użytkowych
Powierzchnia użytkowa ogółem 539 956 m2 w tym:
  • 10 471 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 500 764 m2
  • 159 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 24 036 m2
  • 307 garaży o łącznej powierzchni 6 805 , 8 m2
     Został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą program rzeczowo-finansowy remontów na lata 2004-2009 SM Wrocław-Południe. W ramach tego programu planowane są w poszczególnych latach następujące prace remontowe:
malowanie klatek schodowych, wymiana instalacji elektrycznych na klatkach schodowych, przebudowa wejść do budynków i wymiana bram wejściowych, wymiana okien na klatkach schodowych, remonty instalacji CO na klatkach schodowych, wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody, docieplenie przestrzeni stropodachu a także remonty dźwigów osobowych.
Ponadto w ramach zatwierdzanych corocznie planów rzeczowo-finansowych remontów oprócz wyżej wymienionych prac realizowanych w miarę posiadanych środkow finansowych wykonywane są inne prace:
budowy parkingów terenowych, remonty boisk i placów zabaw dla dzieci, remonty chodników, tworzenie terenów zielonych i małej architektury.

Wrocław, dnia 01.12.2008 r.